English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Adroddiadau polisi Gofal 


Cipolwg 4Cipolwg 4

Dyma ein pedwerydd adroddiad sy'n edrych ar effaith Rhan Un o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar brofiadau pobl o wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol yng Nghymru.

Tair blynedd yn ôl, cyhoeddwyd ein hadroddiad cyntaf am brofiadau pobl o wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol yng Nghymru. Yn seiliedig ar arolwg a gwblhawyd yn ystod hydref 2012, darparwyd data sylfaenol gwerthfawr i ni ganddo cyn i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ddod i rym.

Ers hynny rydym wedi gwneud tri arolwg blynddol mwy, gan ofyn yn wrth bobl am rannu eu safbwyntiau a’u profiadau o’r ddealltwriaeth a’r empathi a arddangoswyd gan weithwyr proffesiynol gofal sylfaenol; yr amrywiaeth o opsiynau triniaeth a chymorth a gynigwyd iddynt; amserau aros; ac effaith y gwasanaethau ar eu iechyd meddwl a lles. Mae dros 3,600 o bobl wedi cymryd rhan yn ein pedwar arolwg - gan gynnwys 800+ o ymatebwyr eleni.

Mae'r adroddiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Cipolwg 3

Cipolwg 3

Dyma'r trydydd o dri adroddiad blynyddol, sy'n archwilio effaith Rhan Un o'r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar brofiadau pobl o wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol yng Nghymru.

Mae'r adroddiad yn cymharu canlyniadau tri arolwg, oedd yn canolbwyntio ar rai o’r materion a godwyd yn aml gan y bobl rydym yn eu cefnogi, yn ogystal â’r meysydd y mae’r Mesur i fod i fynd i’r afael â nhw. O ganlyniad i hyn, gofynnom i bobl am eu profiadau o agweddau staff, mynediad i gyngor, triniaeth a chymorth, ac effaith gyffredinol gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol ar eu hiechyd meddwl a’u lles. Cafwyd ymatebion i’n harolwg gan dros wyth cant o bobl a gafwyd mynediad i wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol, a darparwyd astudiaethau achos gan nifer o bobl er mwyn darlunio eu profiadau yn fwy manwl.

Mae'r adroddiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Cipolwg 2Cipolwg 2: Flwyddyn yn ddiweddarach

Dyma'r ail o dri adroddiad blynyddol, sy'n archwilio effaith Rhan Un o'r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar brofiadau pobl o wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol. Mae'r adroddiad yn cymharu canlyniadau dau arolwg - un a gynhaliwyd cyn i'r Mesur gael ei roi ar waith a gynhaliwyd un arall flwyddyn ar ôl gweithredu. Prif nod yr arolygon hyn yw gwerthuso cynnydd drwy lygad y claf, yn ogystal â hysbysu am a chefnogi gwelliannau i wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol yn y dyfodol.

Roedd cwestiynau’r arolwg yn canolbwyntio ar rai o’r materion a godwyd yn aml gan y bobl rydym yn eu cefnogi, yn ogystal â’r meysydd y mae’r Mesur i fod i fynd i’r afael â nhw. O ganlyniad i hyn, gofynnom i bobl am eu profiadau o agweddau staff, mynediad i gyngor, triniaeth a chymorth, ac effaith gyffredinol gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol ar eu hiechyd meddwl a’u lles. Cafwyd ymatebion i’n harolwg gan dros wyth cant o bobl a gafwyd mynediad i wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol, a darparwyd astudiaethau achos gan nifer o bobl er mwyn darlunio eu profiadau yn fwy manwl.

Mae'r adroddiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Cipolwg: Profiadau Pobl o Wasanaethau Iechyd Meddwl Sylfaenol

CipolwgYm mis Medi 2012, lansiwyd y cyntaf o dri arolwg blynyddol am brofiadau pobl o wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol. Dechreuodd hyn ar yr un pryd â gweithrediad Rhan Un o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), sydd â’r nod o wella gwasanaethau iechyd meddwl o fewn cyd-destun gofal sylfaenol. Cymerodd dros fil o bobl ran yn yr arolwg, a oedd yn cynnwys cwestiynau am ddealltwriaeth ac empathi staff gofal sylfaenol; mynediad i gyngor, triniaeth a gwasanaethau cymorth; ac effaith gyffredinol o wasanaethau gofal sylfaenol ar iechyd meddwl a lles pobl. Ar ôl dadansoddi’r canlyniadau yn fwy manwl, mae Gofal wedi cyhoeddi adroddiad y gellir ei lawrlwytho yn Saesneg neu’r Gymraeg. Ein bwriad yw cynnal yr ail arolwg blynyddol ym mis Medi 2013 ac rydym yn croesawu cyswllt gan unrhyw sefydliad sy’n fodlon cyhoeddi’r arolwg i’w cleientiaid, aelodau a rhwydweithiau.Llais Profiad BywLlais Profiad Byw

Yn ystod 2011 dathlwyd 21 o flynyddoedd o ddarparu cymorth gennym i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gyda lansiad adroddiad newydd ‘Llais Profiad Byw’. Rhoddwyd cyfweliadau i staff Gofal, defnyddwyr gwasanaethau a gwirfoddolwyr cyfryngau am eu barn a phrofiadau o wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol, llety ac agweddau cyhoeddus tuag at iechyd meddwl.

Lansiwyd yr adroddiad gennym mewn digwyddiad yn Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a fynychwyd gan Weinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau Cynulliad o’r sbectrwm gwleidyddol i gyd. Cafwyd areithiau yn y digwyddiad gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a gwirfoddolwr cyfryngau Gofal, Kira Withers Jones. Cewch ddarllen yr adroddiad yma.


 

Crisis House reportModel Tŷ Argyfwng Cymunedol

Ym mis Awst 2006 agorodd Gofal Cymru y Tŷ Argyfwng Cymunedol cyntaf, a’r unig un o’i fath, yng Nghymru. Sefydlwyd y gwasanaeth i roi amgen unigryw yn lle derbyn i ysbyty seiciatryddol. Mae’r prosiect yn ddull cydweithredol newydd a blaengar yn cynnwys y sectorau statudol a gwirfoddol, gyda chymorth y Loteri Fawr, i drin anghenion pobl sy’n profi argyfwng dybryd yn eu hiechyd meddwl. Mewn bron ddwy fl ynedd o weithredu, dangosodd y prosiect ei fod yn elfen hanfodol o wasanaethau argyfwng ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, gan roi dewis diogel yn lle bod bobl yn gormod mynd i ysbyty mewngleifi on a chynnig cefnogaeth a thriniaeth mewn amgylchedd sy’n well gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd.

 


Working for WellbeingLles Gweithio

Mae pobl sy’n profi afiechyd meddwl angen mynediad i gefnogaeth unigol ac addas er mwyn cael gwaith, aros yn y gwaith neu sicrhau budd iechyd o’r gwaith. Mae’r papur hwn yn dynodi’r cyfraniad y gall gwasanaethau megis y rhai a ddarperir gan yr elusen iechyd meddwl Gofal Cymru a therapyddion galwedigaethol ei wneud i alluogi pobl sy’n profi afiechyd meddwl i sicrhau cyflogaeth, addysg neu swydd arall ystyrlon.

 

 

 


Then and Now reportThen and Now – 18 years of mental health services in Wales

Gofal Cymru is celebrating its 18th year of operation – and there’s a lot to celebrate. The organisation’s come a long way in the past 18 years, and so have mental health services. There is, of course, much more to be done. To mark our 18th Birthday, we have been speaking to service users, carers and staff about their experiences of mental health services and how they could improve in the future. This report draws their reflections together and it is clear that whilst Care in the Community was a radical change, it is a transformation only half completed.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880