English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cyngor i Gyflogwyr

Mae’r costau sy’n gysylltiedig â iechyd meddwl gwael yn y gweithle yn cyfri am bron i £1.2biliwn y flwyddyn yng Nghymru.

Mae’r stigma sy’n dal i atal llawer o bobl rhag fod yn agored am eu hiechyd meddwl yn golygu na fyddwch efallai yn ymwybodol o raddau’r problem yn eich busnes, ond gallwch ddisgwyl ar unrhyw adeg, bod un o bob chwech o’ch gweithlu yn profi iechyd meddwl gwael. Hyd yn oed pan fod cyflogwyr yn ymwybodol o’r mater, maent yn aml yn teimlo’n ansicr o ran sut i ymateb.

Y newyddion da: Gall cymryd ychydig o gamau syml i sicrhau bod eich polisïau ac arferion yn hyrwyddo iechyd meddwl da a bod eich rheolwyr llinell yn gwybod sut i ymateb i iechyd meddwl gwael dorri’r costau o absenoldeb salwch, lleihad cynnyrch (oherwydd ‘presenoliaeth’) a throsiant cynyddol o staff, yn ogystal â mabwysiadu morâl staff da a chynyddu teyrngarwch staff.Beth gall cyflogwyr wneud

Bydd sicrhau bod gan eich gweithle bolisïau ac arferion iechyd meddwl cadarnhaol yn fanteisiol i’ch busnes a’ch gweithwyr. Gall hyn arwain at arbedion cost arwyddocaol (o ran lleihad absenoldeb salwch a throsiant o staff, a chynnyrch gwell) ac yn creu ewyllys da a theyrngarwch ymysg staff sydd, yn eu tro, yn manteisio o les gwell a mynediad i gymorth os ydyn nhw’n profi problemau iechyd meddwl.

Rhai camau cyntaf syml:

1.Cydnabod bod iechyd meddwl gwael yn fater pwysig i’ch busnes fynd i’r afael ag ef.

2. Datblygu polisïau sy’n ceisio cadw iechyd meddwl gwael sy’n perthyn i’r gwaith at y lefel isaf posib (trwy ddarparu amodau ac arferion gwaith iach o ran iechyd meddwl) a sicrhau bod cymorth priodol yn ei le ar gyfer y gweithwyr hynny sy’n profi iechyd meddwl gwael. Mae’r Comisiwn Cyfartaledd a Hawliau Dynol wedi cynhyrchu canllawiau i gyflogwyr i’ch helpu i ddatblygu polisïau fel hyn.

3. Sicrhau bod pobl rheolwr llinell yn derbyn hyfforddiant ar sut i ymateb i weithwyr sy’n profi iechyd meddwl gwael. Rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau hyfforddiant a chymorth y gellir eu teilwra i ateb anghenion penodol eich sefydliad.

4. Cynnal ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth yn eich gweithle, i sicrhau bod y staff i gyd yn ymwybodol o ba bolisïau a chymorth sydd yn eu lle a chreu awyrgylch ble mae pobl yn teimlo’n ddiogel i drafod eu hiechyd meddwl heb boeni am wahaniaethu.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880