English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Pwy ydym ni a beth ‘rydym ni’n credu

Croeso i Gofal! Rydym yn elusen iechyd meddwl a lles ar flaen y gad yng Nghymru. Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl, yn cefnogi eu hannibynniaeth, gwellhad, iechyd a lles. ‘Rydym hefyd yn lobïo i wella polisi, ymarfer a deddfwriaeth iechyd meddwl, yn ogystal ag ymgyrchu i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o iechyd meddwl a lles.

Ein Gweledigaeth

‘Rydym yn gwybod fod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn gallu ac yn byw bywydau llawn. Dyma paham ‘rydym yn bodoli ac yn parhau i weithio tuag at ein gweledigaeth o ‘Iechyd meddwl da a lles i bawb'.

Ein Cenhadaeth

I gael effaith gadarnhaol a pharhaus mewn popeth ‘rydym yn ei wneud:

 • Gweithio gyda’n gilydd i ddarparu gwasanaeth y gallwn fod yn falch ohonynt
 • Sicrhau bod llais y bobl sydd yn defnyddio ein gwasanaeth yn cael dylanwad go iawn ac ystyrlon ar ein gwaith
 • Arddangos arfer gwych o ran iechyd meddwl, lles, dysgu a datblygu ein staff
 • Herio’r ffordd rydym i gyd yn meddwl am, siarad am ac yn ymateb i iechyd meddwl a lles ymhob agwedd o’n bywydau
 • Defnyddio ein proffil, dylanwad a’n llais i wella deddfwriaeth, polisi ac arfer
 • Cynyddu amrywiaeth a chyrraedd ein gwasanaethau trwy gydweithredu a thwf busnes cynaliadwy wedi’i dargedu
 • Gwario ein harian fel ei fod yn cael y mwyafrif o effaith

Ein Dyheadau

Mae ein dyheadau wrth graidd popeth ‘rydym yn ei wneud ac yn llywodraethu ein hymddygiad mewnol ac allanol. Ein dyheadau yw:

 • Gweithio gyda gonestrwydd ac urddas;
 • Ysbrydoli a chefnogi pobl i ragori ar eu disgwyliadau;
 • Datblygu diwylliant sy’n croesawu ac yn parchu gwahaniaeth;
 • Cyfathrebu yn onest ac yn agored;
 • Bod yn sefydliad sy’n uchelgeisiol, yn greadigol ac yn benderfynol;
 • Creu amgylcheddau sy’n gydweithredol, yn gefnogol ac yn rymusol;
 • Cael ein parchi ar gyfer ein gwybodaeth a’n harbenigedd


Bob blwyddyn ‘rydym yn gweithio gyda dros dwy fil o bobl gan gefnogi bob un ohonynt i reoli eu hiechyd meddwl yn effeithiol a gwneud newidiadau sy’n para i agweddau eu bywydau nad ydynt yn gweithio’n iawn iddynt ar hyn o bryd. Mae ein hathroniaeth ‘person cyfan’ i adfer yn sail i’n gwasanaethau a’n prosiectau i gyd, sydd wedi’u dosbarthu i’r meysydd canlynol: Ymyrraeth argyfwng; Cymorth Cartref a Theulu; Sgiliau Dysgu a Chyflogaeth; Lles Cymunedol .

Rydym yn gwybod mai un o’r rhwystrau mwyaf i iechyd meddwl da a lles yw’r stigma a gwahaniaethu parhaus y mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn eu hwynebu ymhob agwedd o fywyd. Dyma pam rydym yn ymgyrchu’n weithredol i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu, i gynyddu dealltwriaeth gyhoeddus o iechyd meddwl a lles a lobïo i wella polisi, ymarfer a deddfwriaeth iechyd meddwl. Rydym eisiau i bawb ddechrau meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880