English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Lles Cymunedol

Mae Gofal yn brwydro i ddatblygu cymunedau sy’n emosiynol gryf ble y gall unigolion gyfleu eu hunain yn hyderus. Mae’n hymdrechion yn greadigol ac yn ymateb i angen, yn gymorth i adferiad ac yn lleihau arwahanrwydd drwy ymgymryd â gweithgaredd corfforol, yr amgylchedd naturiol a’r celfyddydau. Rydym hefyd yn gweithio tuag at greu cymunedau mwy diogel, cefnogi adferiad ac ymgysylltu ag ystod eang o bartneriaid i wella iechyd meddwl a lles unigolion ag amrywiaeth o anghenion cymorth.Yr Hyb

Mae’r Hyb, ar lawr gwaelod swyddfa Gofal ym Mhen-y-bont, yn ganolfan alw heibio lle mae modd i unigolion o fewn y gymuned yn derbyn gwybodaeth a chyfeirio, a gallu ddod a chael cymorth ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â thenantiaeth a llesiant.

Bydd yr Hyb yn darparu rhyngwyneb cymunedol ar gyfer ein gwasanaethau ym Mhen-y-bont, lle caiff pobl fanteisio ar wasanaethau gan gynnwys:

  • Cyngor ac arweiniad galw heibio
  • Adnoddau a gwasanaeth cyfeirio
  • Cyfleusterau cyfrifiadurol
  • Gweithdai
  • Gweithgareddau
  • Rhwydweithiau cymorth cyfoedion

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Pen-y-bontOut of Hours

Mae Out of Hours yn cynnig cefnogaeth emosiynol a chymdeithasol i bobl yn eu cartrefi eu hunain sydd wedi bod neu sydd yn profi argyfwng iechyd meddwl pan nad oes llawer o wasanaethau eraill ar gael. Mae’r gwasanaeth ar gael 7 diwrnod yr wythnos, yn y nosweithiau ac ar benwythnosau, 365 diwrnod y flwyddyn. Rydym yn ceisio gwrthweithio’r pryder, unigrwydd a’r ofn a straen y mae llawer o bobl â phroblemau iechyd meddwl yn teimlo pan nad oes cymorth arall ar gael.

Rydym yn gweithio i atal y teimladau hyn rhag droi’n argyfwng ac rydym hefyd yn gweithio i ddarparu cymorth i bobl sydd wedi gorfod cael eu rhoi mewn cyfleuster seiciatrig mewn argyfwng.

Rydym yn cynnig cymorth emosiynol a chymdeithasol drwy:

  • Gwrando a siarad;
  • Cynnig cymorth ymarferol i bobl adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol; gwneud ffrindiau; defnyddio eu hamser mewn ffordd ddiddorol a chyffrous; a chael mynediad i weithgareddau cymdeithasol therapiwtig ac o ran adloniant;
  • Cynnig cymorth i gael mynediad i gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant, ac addysg;
  • Edrych ar gefnogi lles corfforol unigol – fel seiclo, grwpiau cerdded a sesiynau gampfa.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Pen-y-Bont

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880