English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Ymatebion Ymgynghoriadau

Er mwyn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth, rydym yn ymateb i ymgynghoriadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill. Gallwch lawrlwytho copïau o'n hymatebion diweddaraf isod:


 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni 2016-19

4 Ebrill 2016: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Cynllun Cyflawni 2016-19. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Cod Ymarfer Cymru Deddf Iechyd Meddwl

27 Tachwedd 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Cod Ymarfer Cymru Deddf Iechyd Meddwl. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Llwybr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Digartrefedd i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Sefydliadau Diogel

24 Medi 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Llwybr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Digartrefedd i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Sefydliadau Diogel. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Amcanion Cydraddoldeb Drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2020

10 Gorffennaf 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Amcanion Cydraddoldeb Drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2020. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Fframwaith Gwasanaeth i Drin Pobl sydd â Phroblemau Iechyd Meddwl a Phroblemau oherwydd Camddefnyddio Sylweddau sy'n Cyd-ddigwydd 

23 Ebrill 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Fframwaith Gwasanaeth i Drin Pobl sydd â Phroblemau Iechyd Meddwl a Phroblemau oherwydd Camddefnyddio Sylweddau sy'n Cyd-ddigwydd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Ymgynghoriad ar y Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2015

23 Mawrth 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Ymgynghoriad ar y Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2015. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Siarad â fi 2

5 Mawrth 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu strategaeth a chynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed 'Siarad â fi 2'. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant: Rheoliadau a’r cod ymarfer

2 Chwefror 2015: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant: Rheoliadau a’r cod ymarfer. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Democratiaid Rhyddfrydol CymruCymdeithas Iachach a GIG Cryfach

5 Rhagfyr 2014: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am safbwyntiau ar eu polisi iechyd yng Nghymru. Gallwch lawrlwytho ein hymateb yma


 • Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru - craffu ar ôl deddfu ar y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

12 Medi 2014: Bydd hyn yn ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn asesu gweithrediad a gweithrediad y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Adolygu i mewn i'r dulliau a ddefnyddir i gasglu dyledion a rheoli ôl-ddyledion benthycwyr

29 Awst 2014: Mae'r adolygiad yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol gofyn am farn am fenthycwyr tymor byr cost uchel a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu dyledion a rheoli benthycwyr ag ôl-ddyledion. Gallwch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Y Ddyletswydd i Adolygu: Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

20 Mehefin 2014: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn am safbwyntiau ar y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Mae'r Rheoliadau Diwygio (Diwrnodau Aros) Nawdd Cymdeithasol 2014

13 Mehefin 2014: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn am safbwyntiau ar y Rheoliadau Diwygio (Diwrnodau Aros) Nawdd Cymdeithasol 2014. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Pwyllgor Cynghori ar Nawdd Cymdeithasol a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Diwygiadau arfaethedig i'r Bil Tai (Cymru)

1 Mai 2014: Yr ydym wedi bod yn gweithio gyda Cymorth Cymru, Shelter Cymru a Tai Pawb i ddatblygu cyfres o ddiwygiadau i'r Bil Tai (Cymru). Mae'r rhain wedi cael eu hanfon at aelodau o'r Cymunedau Cynulliad Cenedlaethol, Pwyllgor Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, yn ogystal fel y Gweinidog dros Dai ac Adfywio. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Bil Tai (Cymru) ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol a gallwch lawrlwytho ein diwygiadau arfaethedig yma.


 • Canllawiau gweithredu polisi: Gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer carcharorion yng Ngymru

24 Chwefror 2014: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn am safbwyntiau ar y canllawiau gweithredu polisi am Gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer carcharorion yng Ngymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Comisiynydd y Gymraeg - ymholiad i faes gofal sylfaenol

20 Ionawr 2014: Gofynnodd yr ymchwiliad hwn am sylwadau ar wasanaethau gofal sylfaenol iaith Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru) 

17 Ionawr 2014: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol am y Bil Tai (Cymru). Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Cynnig i newid statws angen blaenoriaethol cyn-garcharorion mewn perthynas â dyletswyddau digartrefedd awdurdodau lleol.

28 Hydref 2013: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar y cynnig i newid statws angen blaenoriaethol cyn-garcharorion mewn perthynas â dyletswyddau digartrefedd awdurdodau lleol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Papur Gwyn ar Rentu Cartrefi

16 Awst 2013: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar y Papur Gwyn Rentu Cartrefi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Trawsnewid cymorth cyfreithiol: cyflwyno system mwy credadwy ac effeithiol

4 Mehefin 2013: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn am safbwyntiau ar cynigion y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer diwygio pellach o’r system cymorth cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Gwasanaethau Cyswllt Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru: Canllawiau gweithredu polisi

12 Mawrth 2013: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn am safbwyntiau ar y Gwasanaethau Cyswllt Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru canllawiau gweithredu polisi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Comisiwn Ar Ddatganoli Yng Nghymru: Galw Am Yr Eildro Am Dystiolaeth

1af Mawrth 2013: Sefydlwyd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru gan Lywodraeth y DU i adolygu’r trefniadau ariannol a chyfansoddiadol yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Comisiwn a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Papur Gwyn ar gyfer Bywyd Gwell a Chymunedau Gwell

17eg Awst 2012: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar y Papur Gwyn Tai. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru

31ain Gorffennaf 2012: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu strategaeth ddrafft ar iechyd meddwl a lles. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.


 • Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)

1af Mehefin 2012: Gofynwyd yr ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru am safbwyntiau ar eu Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) arfaethedig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru a chewch lawrlwytho ein hymateb yma.

 


Mae rhagor o’n hymatebion i ymgynghoriadau ar gael yma.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880