English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Ymyrraeth Argyfwng

Mae ein gwaith ymyrraeth argyfwng yn atal ac yn ymateb i gyfnodau posib a gwir o argyfwng llety, personol a chymdeithasol. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau, gan weithio’n agos gyda sefydliadau partner er mwyn ateb anghenion unigolion a chymunedau mewn nifer o ardaloedd awdurdod lleol. Mae hyn yn cynnwys darparu dewis arall â llai o stigma ar gyfer pobl a fydd fel arall yn cael eu rhoi yn yr ysbyty, yn ogystal â gwaith ar wardiau ysbyty ac adrannau digartrefedd i leihau’r digwyddiadau o argyfwng llety a digartrefedd.Tŷ Argyfwng

Rydym yn gweithredu’r unig Dŷ Argyfwng yng Nghymru, sy’n cynnig dewis gwahanol i dderbyniad cleifion mewnol ac yn cefnogi rhyddhad cynnar er mwyn sicrhau nad yw pobl yn gorfod aros yn yr ysbyty am fwy o amser nag sydd angen. Sefydlwyd Tŷ Argyfwng Coed Arian ym mis Awst 2006 ac mae’n dal i fod yn unigryw yng Nghymru, gan ddarparu dewis gwahanol i’r ysbyty ar gyfer y rheiny sydd wedi cyrraedd pwynt o argyfwng iechyd meddwl. Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae ein cymorth â ffocws ar adferiad yn effeithiol o ran:

  • Atal gorfod aros yn yr ybyty
  • Hwyluso rhyddhad cynnar o’r ysbyty
  • Ymddwyn fel brocer o wasanaethau ac adnoddau cymunedol eraill

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Caerdydd (ac ar agor i breswylwyr Bro Morgannwg)Ysbyty i Adref

Mae’n gwasanaeth Ysbyty i Adref yn darparu cymorth, gwybodaeth a chyngor i gleifion mewnol mewn cyd-destun seiciatrig, sy’n wynebu problemau llety a/neu aros yn yr ysybyty oherwydd eu hiechyd meddwl. Ein nod yw lleihau’r digwyddiadau o bobl yn cael eu gwneud yn ddigartref ar ôl gadael yr ysbyty.

Rydym yn rhoi cymorth i unigolion ddod o hyd i lety neu gynnal tenantiaeth sy’n bodoli eisoes, yn ogystal â darparu cysylltiadau i wasanaethau eraill fel cymorth tenantiaeth, neu wasanaethau iechyd meddwl seiliedig yn y gymuned. Mae’n staff ysbyty i adref yn seiliedig yn bennaf mewn cyd-destun ysbyty ac yn aml bydd ganddynt gyfrifoldeb arweiniol i nodi anghenion llety pob person, gan weithio gyda staff iechyd i gynllunio rhyddhad a darparu cyfnod byr o gymorth dwys i adleoli cleifion mewnol.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Caerffili, Castell Nedd a Phort Talbot, RCT, Chasnewydd a Bro Morgannwg.Gweithwyr Ymyrraeth Argyfwng

Rydym yn aml yn seiliedig mewn adrannau digartrefedd awdurdodau lleol ac yn gweithio gyda’n cydweithwyr ym maes llety i gefnogi unigolion sydd wedi cyrraedd pwynt o argyfwng llety a iechyd meddwl. Rydym yn ymddwyn fel adnodd rheng-flaen i staff, gan ddarparu gwybodaeth am faterion iechyd meddwl, yn ogystal â gweithio i roi cymorth i unigolion ar y ‘llwybr’ ymgeisio digartrefedd, i helpu i nodi a chyd-drefnu opsiynau llety priodol a chynaliadwy. Rydym hefyd yn ymddwyn fel brocer a phont rhwng gwasanaethau gwahanol, gan sicrhau y caiff anghenion eu hateb yn addas, a rhoi cymorth i unigolion i osgoi neu reoli eu hargyfyngau llety a iechyd meddwl yn gadarnhaol.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Blaenau Gwent, Caerffili, Castell Nedd a Phort Talbot, RCT, Merthyr Tydfil, Torfaen a Bro Morgannwg

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880