English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cael y cymorth cywir

Os ydych yn credu eich bod yn profi problemau iechyd meddwl, mae llawer o bobl y gallwch siarad â nhw a llawer o sefydliadau sy’n gallu cynnig help a chymorth i chi. Cofiwch, mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn, felly dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Isod, mae rhestr o gamau ymarferol i chi eu cymryd i sicrhau eich bod yn cael mynediad i’r cymorth a’r gwasanaethau cywir.


Eich Meddyg Teulu

Gwnewch apwyntiad i weld eich meddyg teulu lleol ac eglurwch iddynt, mor fanwl ac sy’n bosib, y problemau rydych yn eu profi. Gofynnwch am ba gyngor, triniaeth a chymorth sydd ar gael i chi, a gofynnwch am ba gefnogaeth sydd ar gael yn eich cymuned, trwy grwpiau sector gwirfoddol ac elusennau.

Rydym wedi cynhyrchu llyfryn gwybodaeth am gwasanaethau cymorth iechyd meddwl lleol. Mae’r llyfryn ar gael i’w lawrlwytho yn y GymraegSaesnegArabicBengaliPolishSomali a Urdu.

Gallai fod yn anodd i gydnabod bod gennych broblem iechyd meddwl ac i gymryd y camau cyntaf i gael y cymorth cywir. Gallai gymryd amser i ddechrau manteisio o gymorth, ond mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael ar gyfer problemau iechyd meddwl.

Os ydych yn anhapus gyda’ch meddyg eich hun, cewch ofyn i weld meddyg arall yn yr un meddygfa neu wneud apwyntiad gyda meddygfa wahanol yn eich hardal. Os ydych yn ansicr o ble i ddod o hyd i feddygfeydd eraill, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru: www.nhsdirect.wales.nhs.uk/localservices/ Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddynt

Gall siarad am eich iechyd meddwl ac unrhyw broblemau rydych yn eu profi gael effaith gadarnhaol ar unwaith ar eich lles. Os oes gennych bartner, ffrind, perthynas neu rywun arall rydych yn ymddiried ynddynt, ceisiwch ddweud wrthynt sut rydych yn teimlo. Mae’n bosib y byddent wedi bod yn bryderus amdanoch ac yn croesawu’r cyfle i glywed beth sydd gennych i ddweud. Os ydych yn ei chael hi’n anodd i siarad am eich teimladau, edrychwch ar yr awgrymiadau siarad (‘talking tips’)
ar wefan Amser i Newid Wales. Mae cymryd camau bach i siarad am eich teimladau am eich iechyd meddwl yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i sut rydych yn teimlo.Gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol

Mae nifer o wasanaethau iechyd meddwl arbenigol sy’n darparu triniaethau amrywiol, gan gynnwys cwnsela a thriniaethau siarad eraill. Efallai bydd angen cymorth arnoch gydag agweddau eraill o’ch bywyd – hawlio budd-daliadau er enghraifft, neu ddelio â phroblemau llety. Yn aml, caiff y gwasanaethau gwahanol hyn eu cyd-gysylltu gan dîm iechyd meddwl cymunedol (CMHT) a chewch fynediad iddynt trwy eich meddyg teulu.

Mae CMHTs fel arfer ar gael mewn ysbytai neu mewn canolfan iechyd meddwl cymunedol. Mae rhai tîmau yn darparu gwasanathau 24-awr fel eich bod yn gallu cysylltu â nhw mewn argyfwng. Os ydych mewn cysylltiad gyda CMHT yn barod, gallai fod yn ddefnyddiol i chi gadw eu rhif ar bwys eich ffôn rhag ofn. Fel arall, dylech chi gysylltu â’ch CMHT lleol drwy’ch gwasanaethau cymdeithasol neu dîm gwaith cymdeithasol lleol.

Mae rhestr o CMHTs yng Nghymru ar wefan Iechyd Meddwl Cymru. 

Mae mathau eraill o dîm iechyd meddwl cymunedol yn cynnwys tîmau Argyfwng a Thriniaeth Gartref, sy’n eich darparu â chymorth yn eich cartref eich hun a gallent ddod allan i’ch gweld mewn argyfwng neu’ch helpu i gael mynediad i’r ysbyty os oes angen triniaeth claf mewnol. Gallai fod yn help i chi hefyd i gysylltu â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth am gyngor ar fudd-daliadau, problemau dyled, materion cyfreithiol a gwasanaethau lleol. Mae rhestr o swyddfeydd lleol y Ganolfan Cyngor ar Bopeth ar gael ar eu gwefan.Siaradwch â’r Samariaid

Os nad ydych yn teimlo’n gyfforddus i siarad â rhywun rydych yn adnabod am broblemau iechyd meddwl, neu’n teimlo nad oes gennych unrhyw un sy’n gallu rhoi cymorth emosiynol i chi, cewch ffonio’r Samariaid. Maent yn cynnig cymorth emosiynol 24 awr ydiwrnod – yn hollol gyfrinachol. Ffoniwch 08457 90 90 90 neu ebostiwch jo@samaritans.org.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880