English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Drwy Neges Destun

Gallwch wneud cyfraniad drwy anfon neges destun. Yn syml anfonwch GOFA11 ac yna’r swm rydych eisiau ei gyfrannu i 70070. Ni fydd rhaid i chi dalu am y neges destun gan mai gwasanaeth rhad ac am ddim yw hwn. Byddwch yn derbyn neges destun yn cadarnhau eich cyfraniad gan gynnwys y cyfle i ychwanegu Gift Aid.


Drwy’r post

Os hoffech chi anfon eich cyfraniad drwy’r post, sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn gwneud hyn gyda siec, a pheidiwch â rhoi arian rhydd mewn amlen. Postiwch eich cyfraniad at y Prif Swyddfa ym Mhen-y-Bont:

Adran Codi Arian, Gofal, 2il Lawr, Tŷ Derwen, 2 Heol y Llys, Pen-y-bont, CF31 1BN.

Gwnewch eich siec yn daladwy i Gofal.

Diolch o flaen llaw am eich cyfraniadau! 
Am ragor o wybodaeth am gyfrannu at Gofal, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda - 01656 647722 - enquiries@gofal.org.uk.


Rhowch er cof

Cyfraniad i gofio am rywun

Mae gwneud cyfraniad i Gofal er cof rhywun agos yn ffordd gadarnhaol o ddathlu eu bywyd, tra’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy’n profi iechyd meddwl gwael. Defnyddir rhoddion ariannol i Gofal er mwyn rhoi cymorth i’r 1 o bob 4 o bobl sy’n profi iechyd meddwl gwael yng Nghymru.

Gwnewch gyfraniad yn awr drwy edrych ar ein tudalen JustGiving ble y gallech wneud cyfraniad ar-lein er cof rhywun yn ddiogel ac effeithlon.

Neu gallwch anfon eich cyfraniad drwy’r post at:

Adran Codi Arian, Gofal, 2il Lawr Tŷ Derwen, 2 Heol y Llys, Pen-y-Bont, CF31 1BN.

Os ydych yn gwneud cyfraniad gyda siec, yna gwnewch y siec yn daladwy i Gofal os gwelwch yn dda.


Gadewch rhodd yn eich ewyllys

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn helpu i Gofal gyrraedd ein nodau o gefnogi’r rheiny a effeithir gan iechyd meddwl gwael. Drwy adael rhodd i ni a gadael i ni wybod eich bod wedi gwneud hyn, gallwch helpu i ni symud ymlaen a theimlo’n sicr ein bod ni’n gallu darparu ac ehangu ar ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae pob cyfraniad ewyllys yn rhydd o drethi felly os ydych yn gadael cyfraniad i Gofal rydych yn gwybod yn union i ble mae’n mynd.

Mae’n bwysig eich bod yn cynnws ein Rhif Elusen Gofrestredig os ydych yn gadael rhodd etifeddiaeth: 1000889

Gwybodaeth ar Drethi

  • O Ebrill 2012 ymlaen, bydd treth etifeddiaeth yn cael ei ostwng o 40% i 36% i’r rheiny sy’n gadael o leiaf 10% o’u hystad i elusen;
  • Mae rhoddion i elusennau yn rhydd o drethi etifeddiaeth.

Mae pob rhodd yn helpu i wella ansawdd bywyd y rheiny a effeithir gan iechyd meddwl gwael.

Am ragor o wybodaeth am adael rhodd yn eich ewyllys cysylltwch â Rheolwr Codi Arian Gofal ar 01656 647722.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880