English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid

Caiff y Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid (gynt y Gwasanaeth Allan o Waith) ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Gofal a NewLink Wales (25+), a Gofal a DrugAid Cymru (16-24); ar draws ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf gan ddarparu mentora a chymorth unigoledig i bobl sy'n gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau a/neu broblemau iechyd meddwl sydd wedi bod yn ddiwaith am gyfnod hir neu sy'n economaidd anweithredol ac sy’n perthyn i’r grwpiau canlynol:

  • Pobl 25 oed neu hŷn sydd wedi rhoi’r gorau i gamddefnyddio sylweddau a/neu sy’n gwella o broblemau iechyd meddwl, ac sydd wedi bod yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar ers amser maith.
  • Pobl 16-24 oed y mae camddefnyddio sylweddau neu broblemau iechyd meddwl yn effeithio arnynt, neu sy’n gwella o’r problemau hynny, nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 

Bydd y Gwasanaeth yn cael ei gynnal ledled Cymru a bydd yn ategu ac yn gwella triniaeth, cymorth a gwasanaethau gofal presennol trwy ddarparu cymorth mentora ychwanegol; sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i symud ymlaen ac i ffynnu drwy ysbrydoli hunan-hyder, meithrin hunan-ddibyniaeth, datblygu sgiliau newydd, ennill cymwysterau ac yn y bôn ennill annibyniaeth economaidd drwy gyflogaeth daledig.

Mae'r cynllun wedi cael cefnogaeth Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Caerdydd, Merthyr Tydful, RCT & Bro Morgannwg

Out of Work Service               ESF Logo    

Sut y gall i gysylltu â Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid?

E-bost: oows@gofal.org.uk

Ffôn: 01443 845975

Pam y Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid oedd Crëwyd:Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880