English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cymorth cartref a theuluol

Gall bywyd cartref a theuluol fod yn hanfodol i gefnogi iechyd meddwl da, lles ac adferiad unigolyn. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth sydd wedi’u dylunio i fod yn hyblyg ac yn ymatebol i anghenion unigolyn neu deulu, er mwyn iddynt fyw bywyd llawn ac annibynnol. Rydym yn cynnig cymorth mewn amrywiaeth o cyd-destunau llety, gan weithio gyda phobl eraill ar eu sgiliau byw dyddiol er mwyn atal argyfyngau rhag ddigwydd.Llety cymunedol â chymorth

Mae gennym hanes hir a llwyddiannus o gefnogi pobl i gynnal eu hiechyd a lles trwy brosiectau llety â chymorth yn y gymuned. Gan weithio gyda’n partneriaid Cymdeithas Tai mae’r gwasanaethau hyn yn amrywio o ddarparu cymorth lefel-isel i unigolion fel rhan o’u siwrne tuag at fyw’n annibynnol trwodd i gymorth dwyster-uchel i bobl â phroblemau iechyd meddwl cymhleth a heriol ac anghenion cymorth eraill. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi ‘dychweliad’ llwyddiannus ac ail-integreiddio llwyddiannus i’r unigolion hyn i’w cymunedau eu hunain.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Blaenau Gwent, Pen-y-Bont, Caerffili, Merthyr Tydfil, Castell-nedd Port Talbot, RCT, Abertawe a Bro MorgannwgCymorth yn eich cartref

Gan weithio’n bennaf â thenantiaid ar draws y sector llety cymdeithasol rydym yn darparu cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain i gynnal eu hiechyd unigol a lles pan fod eu tenantiaeth o bosib mewn perygl. Rydym yn gweithio i sicrhau y caiff unrhyw argyfyngau llety eu hosgoi, gan sicrhau bod budd-daliadau yn eu lle, neu fod ôl-ddyledion rhent, neu faterion tenantiaeth yn cael eu rheoli’n gadarnhaol.

Mae ein gwasanaeth yn ddigon hyblyg i’n galluogi i weithio â phobl ag ymddygiadau ac anghenion heriol a chymhleth, neu i ddarparu lefel is o gymorth parhaus sy’n galluogi i unigolion gynnal eu hiechyd meddwl a lles a chynnal tenantiaeth yn llwyddiannus.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Blaenau Gwent, Pen-y-Bont, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tydfil, Castell Neath a Phort Talbot, RCT, Abertawe, Thorfaen a Bro Morgannwg.Cymorth teuluol

Gyda chymorth cydweithwyr yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, rydym yn gweithio gyda rhieni sy’n profi iechyd meddwl gwael, gan eu cefnogi i ddabtlygu eu sgiliau fel rhieni a chynnal yr uned deuluol. Rydym yn defnyddio’r dull ‘Rhaglen Fagwraeth Cysylltiadau Teulu’, ac yn gweithio i fynd i’r afael ag anghenion unigolion trwy gymorth ac ymgysylltiad teuluol ehangach. Mae’r rhaglen yn darparu offer syml ac effeithiol i helpu rhieni a phlant:

  • Deall a rheoli teimladau ac ymddygiad;
  • Gwella perthnasoedd yn y cartref ac yn yr ysgol;
  • Gwella iechyd emosiynol a lles;
  • Datblygu hunan-hyder a hunan-barch.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Blaenau Gwent a Caerffili

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880