English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Sut rydym yn gwneud gwahaniaeth

Rydym yn credu bod ein dulliau a’n hathroniaeth o ran cyflenwi gwasanaethau yn cael effaith gadarnhaol ar y bobl sy’n eu defnyddio. Rydym eisiau i’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau i gyflawni lles sy’n para, p’un a ydynt wedi dod atom mewn argyfwng iechyd meddwl, gyda phroblemau rheoli tenantiaeth neu gyda’r awydd i ddysgu sgiliau newydd er mwyn cael swydd.

Isod mae dyfyniadau go iawn gan bobl sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau. Cliciwch yma am astudiaethau achos mwy manwl gan ddefnyddwyr gwasanaeth.Tŷ Argyfwng, Caerdydd

“Diolch yn fawr am groesawu fi pan oeddwn mewn angen ac am y cymorth i gyd dros yr wythnos ddiwethaf. Dwi’n gobeithio bydd y cymorth hwn yn cario ymlaen yn y dyfodol. Alla i ddim diolch digon i’r staff am eu lletygarwchPhoto of a man holding a sign which says i'm thinking differently about mental health and wellbeing a’u dealltwriaeth. Dwi’n argymell y gwasanaeth i unrhyw un sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl fel finnau, sydd angen seibiant a rhywun i siarad â nhw. Unwaith eto, diolch yn fawr, a dwi’n dymuno pob llwyddiant i chi gyda’ch gwaith yn y dyfodol.”

“Mae’r Tŷ Argyfwng yn gwneud yn union beth mae’r enw yn awgrymu. Mae’r Tŷ Argyfwng a’r Tîm Argyfwng yn gweithio’n berffaith gyda’i gilydd. Mae’n rhoi seibiant llwyr i mi a gorffwys i f’ymennydd. Pan dwi’n gadael dwi’n teimlo’n gadarnhaol am y dyodol ond yn mynd adref i wynebu’r bleiddiau. Diffyg cymorth yn y gymuned sy’n achosi problemau i mi.”Ysbyty i Adref

“Mae fy ngweithiwr a’r gwasanaeth wedi helpu i mi deimlo’n sefydlog eto a dwi’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu ata’ i’n gwella, ac i’r lle dwi nawr yn byw. Alla i ddim dweud digon am y gwasanaeth a diolch byth bod y cymorth yna pan oeddwn ei angen.” D.L.Ymyrraeth Argyfwng Iechyd Meddwl a Digartrefedd

“Dwi ddim yn gwybod beth fyddwn i wedi gwneud heb y gwasanaeth hwn. Roedd fy ngweithiwr mewn cysylltiad yn gyson, yn rhoi cymorth a chyngor i mi pan oedd yn anodd i mi wneud penderfyniadau fy hun. Aeth hi uwchben a thu hwnt i’w dyletswyddau i mi, a dwi mor ddiolchgar fod y gwasanaeth hwn ar gael i bobl gydag anghenion iechyd meddwl. Roeddwn i’n teimlo bod rhywun yn gofalu ac yn meddwl amdana’ i. Dwi mewn sefyllfa lot yn well nag oeddwn yr adeg hon y llynedd a dwi’n gwybod fod cynnydd yn araf ond dwi’n symud ymlaen i’r gwasanaeth hwn. Diolch i chi i gyd o waelod fy nghalon.” J.D. Merthyr Tydfil.Cymorth Fel Bo’r Angen (Castell Neddd a Phort Talbot)

“Ers dechrau defnyddio’r gwasanaeth, mae fy mywyd wedi gwella mewn ffordd alla’ i ddim credu ers i Gofal fy helpu.”Ein Busnes (Caerdydd)

“Newidiodd fy meddwl am fywyd yn llwyr, diolch i dduw fy mod i wedi cael ail gyfle.”

“Mae e wedi gwella fy hyder, a chodi f’ysbryd.”

“Rhan anoddaf y cwrs yw derbyn a chredu ein bod yn deilwng o gael uchelgeisiau a ffydd ynddon ni ein hunain.”

“Diolch am fy ngwneud yn fwy positif a chymdeithasol, dwi’n caru bywyd nawr.”

“Doeddwn i ddim yn gallu aros i ddychwelyd i’r cwrs am fod fy hyder a hunan-barch yn cynyddu. Roeddwn i’n teimlo mor dda amdana’ i fy hun, ac roeddwn i a phawb arall yn sgwrsio gyda’n gilydd gan fod mwy o hyder gyda ni, roedd yn deimlad gwych."

"O’r diwedd roeddwn i’n gallu dechrau gweld fy mywyd mewn goleuni gwahanol, roedd yr iselder wedi codi a doeddwn i ddim eisiau iddo ddigwydd eto, aeth y cwrs hyder yn dda iawn."

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880