English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cyflogwr Ystyriol

Siartr ar gyfer cyflogwyr sy’n gadarnhaol am iechyd meddwl

Fel cyflogwr rydym yn cydnabod y canlynol:

  • Mae’n bosib y gall pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl brofi gwahaniaethu mewn cyfundrefnau recriwtio a dewis. Gall hyn eu digalonni rhag chwilio am gyflogaeth.
  • Tra bod rhai pobl yn cydnabod eu profiad o broblemau iechyd meddwl yn agored, mae eraill yn ofni y bydd stigma yn peryglu eu siawns o gael swydd.
  • Gyda’r cymorth priodol, mae’r mwyafrif helaeth o bobl sydd wedi profi iechyd meddwl gwael yn parhau i weithio’n llwyddiannus, fel y mae llawer gyda phroblemau sy’n parhau.

Fel cyflogwr ein nod yw:

  • Dangos agwedd gadarnhaol a chalonogol i weithwyr ac ymgeiswyr swyddi sydd â phroblemau iechyd meddwl. Bydd hyn yn cynnwys datganiadau cadarnhaol mewn llenyddiaeth recriwtio lleol.
  • Sicrhau bod y staff i gyd sy’n ymwneud â recriwtio a dewis yn cael eu briffio ar faterion iechyd meddwl a Deddf Cydraddodeb 2010, a’u bod yn cael sgiliau cyfweld priodol.
  • Gwnewch yn glir mewn unrhyw wiriad recriwtio neu iechyd galwedigaethol, na fydd pobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl yn cael eu gwahaniaethu a bod datgelu problem iechyd meddwl yn galluogi’r cyflogwr a’r gweithiwr i asesu a darparu’r lefel gywir o gymorth neu addasiad.
  • Peidiwch â rhagdybio y bydd person â phroblem iechyd meddwl yn fwy agored i niwed o ran straen yn y gweithle, neu yn cymryd mwy o amser i ffwrd o’r gwaith nag unrhyw weithiwr neu ymgeisydd swydd arall.
  • Rhoi cefnogaeth rhagweithiol a heb feirniadaeth i staff unigol sy’n profi problemau iechyd meddwl.
  • Sicrhau bod pob rheolwr llinell yn cael gwybodaeth a hyfforddiant am reoli iechyd meddwl yn y gweithle.

Am ragor o wybodaeth am Gyflogwr Ystyriol, gweler y wefan: http://www.mindfulemployer.net/

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880