English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Ffobiâu

Mae ffobiâu yn disgrifio grŵp o gyflyrau ble y caiff gorbryder ei brofi yn unig, neu yn bennaf, mewn sefyllfaoedd penodol a diffiniedig nad ydynt yn beryglus. O ganlyniad i hyn, caiff y sefyllfaoedd hyn eu hosgoi neu eu goddef ag arswyd. Gall pryder y person ganolbwyntio ar symptomau unigol fel crychguriadau’r galon neu deimlo’n wan a cheir y rhain eu cysylltu’n aml ag ofnau eilaidd o farw, colli rheolaeth neu ‘fynd yn wallgof’.

  • Mae ffobiâu yn fwy cyffredin o lawer ymysg menywod na dynion, ac yn effeithio ar ryw 22 o bob 1,000 o fenywod i gymharu ag 13 o bob 1,000 o ddynion ym Mhrydain.
  • Agoraffobia yw’r term ar gyfer clwstwr o ffobiâu sy’n cynnwys ofn i adael y cartref, mynd mewn i siopau, torfeydd a llefydd cyhoeddus, neu deithio ar eich pen eich hun ar drenau, bysiau neu awyrennau.
  • Caiff ffobiâu cymdeithasol eu cymeriadu gan ofn o archwiliad gan bobl eraill. Gall symptomau gynnwys cochi, dwylo’n crynu, teimlo’n gyfog neu’r angen brys i fynd i’r tŷ bach.
  • Mae ffobiâu amrywiol sy’n gyfyngedig i sefyllfaoedd penodol iawn megis agostrwydd at anifeiliaid penodol, uchderau, mellt, tywyllwch, hedfan, gwagleoedd caeedig, defnyddio tai bach cyhoeddus, bwyta bwydydd penodol, deintyddiaeth, neu’r golwg o waed neu anaf.
  • Mae anhwylder panig yn digwydd pan fod pyliau o banig anrhagweladwy yn cael eu dilyn gan o leiaf un mis o bryder cyson am gael ymosodiad arall.

Mae pyliau o banig fel arfer yn ddigwyddiadau sy’n cael eu cymeriadu gan deimlad sydyn a dwys o ofn gyda symptomau corfforol, a gall y person deimlo fel eu bod yn marw.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880