English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Er mwyn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth rydym yn rhyngweithio’n rheolaidd â gwleidyddion a’u staff, gan ddarparu gwybodaeth a dogfennau briffio’n aml er mwyn hysbysu eu cyfraniadau i gwestiynau Gweinidogion a thrafodaethau’r Cynulliad. Rydym hefyd yn croesawu gwleidyddion i brosiectau a digwyddiadau Gofal o fewn eu hetholaethau a’u rhanbarthau, gan alluogi i ddefnyddwyr gwasanaeth a staff i drafod materion gyda’u cynrychiolwyr etholedig lleol.


David Rees AMGrŵp Traws-bleidiol ar Iechyd Meddwl

Ar ran Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru, rydym yn cydgysylltu’r grŵp traws-bleidiol ar iechyd meddwl, gan weithio gyda’r Cadeirydd David Rees AC i drefnu cyfarfodydd a darparu dogfennau briffio ar gyfer Aelodau Cynulliad. Mae’r grŵp traws-bleidiol yn cyfarfod 3-4 gwaith bob blwyddyn ac mae aelodaeth yn cynnwys Aelodau Cynulliad o’r pedair plaid wleidyddol, yn ogystal â chynrychiolwyr o sefydliadau iechyd meddwl trydydd sector Cymru.


Trafodaethau Cynulliad Cymru

Rydym yn aml yn darparu Aelodau'r Cynulliad a'u staff gyda sesiynau briffio neu ddogfennau ategol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol yn trafod am iechyd meddwl neu unrhyw faterion perthnasol eraill. Yn y gorffennol, mae'r rhain wedi cynnwys trafodaethau am Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac effaith diwygio lles ar iechyd meddwl a wellbeiing.

Rydym yn arbennig o falch o'n rhan yn y drafodaeth Aelod Unigol o’r Cynulliad Cenedlaethol ynghylch Stigma a Gwahaniaethu Iechyd Meddwl. Ar 28ain Tachwedd 2012, rhannwyd profiadau pedwar Aelod Cynulliad o iechyd meddwl gwael mewn cyfres o flogiau Amser i Newid Cymru a thrafodaeth traws-bleidiol yn y Cynulliad Cenedlaethol. Gweithiodd Gofal gyda chydweithwyr yn Amser i Newid Cymru a Mind Cymru i ddiogelu’r drafodaeth a rhoi cymorth i Ken Skates AC, Eluned Parrott AC, Llyr Huws Gruffydd AC a David Melding AC. Cewch ddarllen eu blogiau a gwylio’r drafodaeth yma.


 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

Together for Mental Health

Ym mis Hydref 2012 lansiwyd strategaeth iechyd meddwl newydd gan Lywodraeth Cymru ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’. Nod y strategaeth bob-oedran, traws-lywodraeth hon yw gwella iechyd meddwl a lles y boblogaeth gyfan, yn ogystal â gwella gwasanathau a lleihau anghydraddoldebau i bobl â salwch meddwl difrifol. Roeddem yn gweithio’n agos â swyddogion Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod safbwyntiau defnyddwyr gwasanaethau a’n staff yn cael eu bwydo o’r broses ddrafftio.


 Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ym mis Rhagfyr 2010, ac mae’r mesur wedi’i weithredu trwy gamau amrywiol trwy gydol 2012. Disgrifiwyd y Mesur fel rhan o ddeddfwriaeth ar flaen y gad, a chafwyd cefnogaeth traws-bleidiol trwy gydol ei daith deddfwriaethol. Dechreuwyd y mesur gan yr Aelod Cynulliad Ceidwadol blaenorol, Jonathan Morgan cyn cael ei gyflwyno’n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru. Roedd pedair prif ran i’r Mesur:

  • Rhan 1: Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol
  • Rhan 2: Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth
  • Rhan 3: Asesiad o’r bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl o’r blaen
  • Part 4: Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol

Llwyddom i sicrhau bod safbwyntiau a phrofiadau ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff yn cael ey bwydo i mewn i’r broses ddeddfwriaethol, a chyflwynwyd ymatebion gennym i nifer o ymgynghoriadau. Cewch ragor o wybodaeth am Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) yma a mynediad i ddogfennau deddfwriaethol.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880