English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Anhwylder Straen Wedi Trawma

Mae anhwylder straen wedi trawma (post-traumatic stress disorder neu PTSD) yn datblygu yn dilyn digwyddiad neu sefyllfa sy’n fygythiol neu’n ddinistriol iawn ac yn achosi straen eithafol. Mae gweithredoedd pwrpasol o drais yn fwy tebygol o arwain at PTSD na digwyddiadau naturiol neu ddamweiniau. Mae symptomau cyffredin yn cynnwys ail-brofi’r digwyddiad mewn hunllefau neu ôl-fflachiau, osgoi pethau neu lefydd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad, pyliau o banig, diffyg cwsg a methu canolbwyntio. Mae iselder, teimlo’n ddi-deimlad yn emosiynol, camddefnydd cyffuriau ac alcohol, a dicter hefyd yn gyffredin. Mewn plant, gall ail-brofi symptomau arwain at ail-actio’r profiad, chwarae ailadroddus neu freuddwydion llawn ofn heb gynnwys adanbyddus.

  • Mae’r perygl o ddatblygu PTSD ar ôl digwyddiad trawmatig yn 8.1% i ddynion a 20.4% i fenywod.
  • Mae symptomau o PTSD fel arfer yn datblygu yn syth ar ôl y digwyddiad trawmatig ond i lai na 15% o bobl bydd yn symptomau arddangos ar ôl cyfnod o amser.
  • Gall dioddefwyr o PTSD beidio â chwilio am driniaeth am fisoedd neu flynyddoedd ar ôl i’r symptomau ddechrau.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880