English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Profiadau o Wasanaethau Iechyd Meddwl Sylfaenol

Yn 2012 daeth cyfraith newydd i rym, gyda’r nod o wella gwasanaethau cymorth iechyd meddwl yng Nghymru. Enw’r gyfraith newydd hon yw Mesur Iechyd Meddwl (Cymru). Datblygwyd a phasiwyd y mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ‘Rhan Un’ o’r Mesur yn edrych ar wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol, sef y math o wasanaethau y cewch fynediad iddynt yn eich meddygfa lleol fel arfer. Ei nod yw:

  • Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl o fewn cyd-destunau gofal sylfaenol
  • Gwella canlyniadau ar gyfer unigolion sy’n cael mynediad i’r gwasanaethau hyn, a
  • Hwyluso cyfeiriadau priodol a phrydlon i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd

Cipolwg 4Cipolwg 4

Dyma ein pedwerydd adroddiad sy'n edrych ar effaith Rhan Un o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar brofiadau pobl o wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol yng Nghymru.

Tair blynedd yn ôl, cyhoeddwyd ein hadroddiad cyntaf am brofiadau pobl o wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol yng Nghymru. Yn seiliedig ar arolwg a gwblhawyd yn ystod hydref 2012, darparwyd data sylfaenol gwerthfawr i ni ganddo cyn i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ddod i rym.

Ers hynny rydym wedi gwneud tri arolwg blynddol mwy, gan ofyn yn wrth bobl am rannu eu safbwyntiau a’u profiadau o’r ddealltwriaeth a’r empathi a arddangoswyd gan weithwyr proffesiynol gofal sylfaenol; yr amrywiaeth o opsiynau triniaeth a chymorth a gynigwyd iddynt; amserau aros; ac effaith y gwasanaethau ar eu iechyd meddwl a lles. Mae dros 3,600 o bobl wedi cymryd rhan yn ein pedwar arolwg - gan gynnwys 800+ o ymatebwyr eleni.

Mae'r adroddiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Gwelliannau i Wasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl – canllaw cyflym

Yn ogystal â chynnal tri arolwg blynyddol, rydym hefyd wedi cynhyrchu llyfryn gwybodaeth i helpu i aelodau o’r cyhoedd ddysgu am y gwelliannau i wasanaethau cymorth iechyd meddwl lleol. Mae’r llyfryn wedi cael ei ddosbarthu i amrywiaeth o sefydliadau ar draws Cymru ac mae e ar gael i’w lawrlwytho yn y GymraegSaesnegArabicBengaliPolishSomali a Urdu.

Booklet: Improvements to local mental health services (Cymraeg)   Booklet: Improvements to local mental health services (English)

Booklet in Arabic  Booklet in Bengali  Booklet in Polish  Booklet in Somali  Booklet in Urdu

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880