English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Ein hathroniaeth

‘Rydym yn defnyddio model lles sy’n canolbwyntio ar adferiad ar hyd amrywiaeth gyfan ein prosiectau a gwasanaethau. Mae ein staff i gyd wedi cael hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r model hwn, sy’n ein galluogi i gefnogi lles pobl yn gyflawn, yn ogystal â mesur effaith ein gwasanaethau ar eu bywydau.

Ein cred bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn gallu ac yn byw bywydau llawn sydd wrth graidd ein hathroniaeth, ac nid yw cyflawni hyn o reidrwydd yn dibynnu ar ddileu’r salwch, ond yn hytrach ar reolaeth effeithiol ohono. Mae’n seiliedig ar ddull o gamau gyda phobl yn gwneud newidiadau hir-dymor i agweddau eu bywydau nad ydynt ar hyn o bryd yn gweithio iddynt. Mae’r model yn cynnig dealltwriaeth i bobl o ble’r ydynt o ran eu hadferiad, yn ogystal â’u cynnydd dros amser.

Trwy weithredu a hyrwyddo ein model cymorth sy’n seiliedig ar adferiad, ‘rydym yn ceisio rhoi’r canlynol i unigolion:

Gobaith: am y dyfodol a bywyd ystyrlon, yn seiliedig ar y gred y gall pobl wella, a chael cyfnodau o sefydlogrwydd a lles cymharol;

Hunaniaeth: datblygu hunaniaeth gadarnhaol y tu allan i fod yn rhywun gyda salwch meddwl a hyrwyddo pob person fel rhywun â rôl gymdeithasol gwerthfawr;

Ystyr: gwneud synnwyr o brofiad yr unigolyn o gael salwch meddwl fel y gallai fod yn rhan o’r person, yn hytrach na’r person cyflawn, a deall trwy addysg am achosion problemau iechyd meddwl;

Cyfrifoldeb personol: sicrhau bod pob person yn gyfrifol am eu lles eu hunain, sy’n cynnwys chwilio am help a chymorth gan bobl eraill, gwneud pethau i helpu i gadw person yn iach, sylwi pan fod pethau yn mynd yn anghywir a rheoli hyn.

I gefnogi ein model adferiad, rydym hefyd yn defnyddio’r Seren Adfer (gweler y llun isod) a ddefnyddir yn y sector iechyd meddwl fel offeryn i fesur canlyniadau. Mae’r Seren Adfer yn nodi ac yn mesur hyd at ddeg agwedd graidd o fywyd, ac yn cefnogi dull cyfannol, person cyflawn i iechyd meddwl a lles. Mae hyn yn galluogi i unigolion weld eu cynnydd, yn ogystal â’n caniatàu i ni arddangos effaith hir-dymor ein gwasanaethau.

Mae’r Seren Adfer yn dod o’r Fforwm o Ddarparwyr Iechyd Meddwl a’rTriongl Ymgynghori

Ten pointed star which is used to measure wellbeing

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880