English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Sgiliau, Dysgu a Chyflogaeth

Gwelir swydd ystyrlon fel elfen allweddol o ailennill a chynnal iechyd meddwl cadarnhaol a lles person. ‘Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys cymdeithasau iechyd, llywodraeth leol a thai, i gefnogi unigolion wrth iddynt gynyddu eu hyder a hunan-werth, datblygu sgiliau newydd ac ailddarganfod rhai sy’n bodoli eisoes, a chanfod a diogelu hyfforddiant priodol a chyfleoedd cyflogaeth. Yn ogystal ‘rydym yn ceisio lleihau gwahaniaethu yn y gweithle, gan ddarparu iechyd meddwl pwrpasol a hyfforddiant lles i gyflogwyr, gyda’r nod o wella arferion cyflogaeth ar hyd amrywiaeth o sefydliadau.Gwasanaeth Allan o Waith

Caiff y Gwasanaeth Allan o Waith ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Gofal a NewLink Wales (25+), a Gofal a DrugAid Cymru (16-24); ar draws ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf gan ddarparu mentora a chymorth unigoledig i bobl sy'n gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau a/neu broblemau iechyd meddwl sydd wedi bod yn ddiwaith am gyfnod hir neu sy'n economaidd anweithredol ac sy’n perthyn i’r grwpiau canlynol:

  • Pobl 25 oed neu hŷn sydd wedi rhoi’r gorau i gamddefnyddio sylweddau a/neu sy’n gwella o broblemau iechyd meddwl, ac sydd wedi bod yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar ers amser maith.
  • Pobl 16-24 oed y mae camddefnyddio sylweddau neu broblemau iechyd meddwl yn effeithio arnynt, neu sy’n gwella o’r problemau hynny, nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Bydd y Gwasanaeth yn cael ei gynnal ledled Cymru a bydd yn ategu ac yn gwella triniaeth, cymorth a gwasanaethau gofal presennol trwy ddarparu cymorth mentora ychwanegol; sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i symud ymlaen ac i ffynnu drwy ysbrydoli hunan-hyder, meithrin hunan-ddibyniaeth, datblygu sgiliau newydd, ennill cymwysterau ac yn y bôn ennill annibyniaeth economaidd drwy gyflogaeth daledig.

Mae'r cynllun wedi cael cefnogaeth Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Caerdydd, Merthyr Tydful, RCT & Bro Morgannwg

Out of Work Service             ESF LogoProsiect Llwybrau i Gyflogaeth

Mae Llwybrau i Gyflogaeth yn darparu gwasanaeth arbenigol i bobl ag anghenion iechyd meddwl, gan eu helpu i gael mynediad i neu gadw cyflogaeth, cael mynediad i gyfleoedd addysg a gadlwedigaethol, neu ailddarganfod sgiliau a galluoedd y gallent wedi colli. Rydym yn gwneud hyn drwy ganfod a dilyn hyfforddiant perthnasol a chynnig cymorth a mentora i unigolion sy’n perthyn i gyfleoedd gwaith. Gan ddefnyddio’r model Workstar Outcome, rydym yn canolbwyntio ar ddyheadau, cryfderau, profiad ac ail-ddysgu neu ddatblygu sgiliau newydd. I gefnogi’r gwaith hwn, rydym wedi datblygu nifer o berthnasoedd gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant i sicrhau y gallwn ateb anghenion unigol a chefnogi pobl ar eu llwyr adferiad.

Ble’r ydym yn gweithredu’r gwasanaeth hwn: Caerffili

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880