English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Sét-arfau iechyd meddwl myfyrwyr

Student information booklet - CymraegNododd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates AC, Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2013 drwy lawnsio sét-arfau iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru ym Mhontypridd.

Fel y corff cenedlaethol sy’n cynrychioli myfyrwyr, mae UCM Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r elusen iechyd a lles meddwl Gofal i greu’r sét-arfau, sy’n cynnwys llyfryn gwybodaeth 12 tudalen ar gyfer myfyrwyr unigol a chyfres o ddogfennau briffio ar gyfer swyddogion a chynrychiolwyr undebau myfyrwyr.

Mae’r sét-arfau yn dwyn sylw at y ffaith fod un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, ac y gallai hynny olygu un o bob pedwar myfyriwr mewn unrhyw ddarlithfa, bar myfyrwyr neu neuadd breswyl.  Mae’n cydnabod y gall mynd i’r coleg neu’r brifysgol fod yn gyfnod heriol ym mywydau pobl, gyda’r newid mewn dull o fyw a ddaw yn ei sgil a’r pwysedd a ddaw wrth geisio cafnod amser ar gyfer darlithoedd a gwaith cwrs ar y naill law, a swydd gyflogedig, gweithgareddau cymdeithasol a chyfrifoldebau teulu neu ofalu ar y llaw arall.

Student officer toolkitMae’r llyfryn gwybodaeth yn cynnwys gwybodaeth, mythau a ffeithiau ynglyn ag iechyd meddwl; mae’n darparu cyfres o ‘hintiau handi’ ar gyfer annog pobl i siarad yn agored ynglyn â phroblemau iechyd meddwl; ac mae’n darparu myfyrwyr â gwybodaeth ynglyn ag amrediad o linellau-cymorth cenedlaethol a gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl primaidd lleol.

Mae’r ddogfen briffio ar gyfer swyddogion undebau myfyrwyr yn cynnwys gwybodaeth ynglyn â materion iechyd meddwl; cyngor ynglyn â chynnig cymorth i fyfyrwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl; a syniadau ar gyfer ymgyrchoedd i wella gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr ac iechyd a lles meddyliol myfyrwyr ar y campws.

Caiff y sét-arfau ei lawnsio flwyddyn ar ôl strategaeth Llywodraeth Cymru Law yn Llaw at Iechyd Meddwl , sy’n galw am weithredu ar draws amrediad o sectorau – gan gynnwys addysg – er mwyn gwella iechyd a lles meddwl yng Nghymru.  Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl  yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu myfyrwyr yng Nghymru ac mae’n ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) sicrhau fod cynlluniau ffioedd dysgu prifysgolion yn cynnwys manylion ynglyn â buddsoddiad priodol a darpariaeth o wasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880