English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Beth yw iechyd meddwl?

Mae iechyd meddwl yn gyflwr o les pan fod yr unigolyn yn sylweddoli ei (g)alluoedd ei hun, yn gallu ymdopi â straen arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol a ffrwythlon ac yn gallu cyfrannu at ei g/chymuned ei hun. (Sefydliad Iechyd y Byd)

Mae’r diffiniad o ‘iechyd meddwl gwael’ neu ‘broblemau iechyd meddwl’ yn cynnwys sbectrwm eang iawn, o’r pryderon a’r galar rydym i gyd yn profi fel rhan o fywyd pob dydd i’r achosion gwaethaf, iselder hunanddinistriol neu golli cysylltiad gyda realiti pob dydd.

Mae llawer o faterion sy’n effeithio ar ein hiechyd meddwl gan gynnwys ein iechyd corfforol, ein sefyllfa gymdeithasol, ein hamgylchedd byw a/neu ffactorau genetig. Mae hyn yn ein gwneud i gyd mewn perygl o ddatblygu problem iechyd meddwl ar unrhyw adeg yn ystod ein bywydau. Y peth pwysicaf i sylweddoli am iechyd meddwl yn bod y mwyafrif o bobl sy’n eu profi yn gwella neu’n dysgu i reoli eu problem iechyd meddwl a byw bywyd ystyrlon a llawn.


Beth yw problemau iechyd meddwl? Lady holding a thinking differently sign

Mae ‘problemau iechyd meddwl’, 'salwch meddwl' a 'iechyd meddwl gwael' i gyd yn dermau cyffredin a ddefnyddir er mwyn cyfeirio at y sbectrwm llawn o gyflyrau clinigol a ddiagnosir megis iselder, gorbryder, seicosis, anhwylder deubegynol neu sgitsoffrenia. Mae symptomau o broblemau iechyd meddwl yn draddodiadol wedi cael eu rhannu’n grwpiau a elwir naill ai’n symptomau ‘niwrotig’ neu ‘seicotig’. Mae ‘niwrotig’ yn cynnwys y symptomau hynny y gellir eu gweld fel ffurfiau eithafol o brofiadau emosiynol ‘normal’ fel iselder, gorbryder neu banig. Caiff cyflyrau a gyfeiriwyd atynt yn flaenorol fel ‘niwrosisau’ eu galw’n ‘broblemau iechyd meddwl cyffredin’ yn aml erbyn hyn, er nad yw hyn bob amser yn golygu eu bod yn llai difrifol na chyflyrau â symptomau seicotig.

Mae symptomau ‘seicotig’ llai cyffredin hefyd sy’n newid canfyddiad person o realiti, a gall y rhain gynnwys rhithweledigaethau, rhithdybiau neu baranoia, gyda pherson yn gweld, clywed, arogli, teimlo neu gredu pethau nad ydynt yn amlwg i unrhyw un arall. Caiff symptomau seicotig neu ‘seicosisau’ yn aml eu cysylltu â ‘phroblemau iechyd meddwl difrifol.’

Fodd bynnag, nid oes unrhyw wahaniaeth benodol rhwng symptomau problemau iechyd meddwl cyffredin ac eithafol. Mae’n bwysig cofio fod rhai cyflyrau yn arddangos symptomau niwrotig a seicotig.Ydy’n bosib i chi gael problem iechyd meddwl tra’n profi iechyd meddwl da?

Ydy. Efallai mae’n ymddangos yn wrth-sythweledol, ond gall unigolyn brofi problem iechyd meddwl a iechyd meddwl da ar yr un pryd. Gyda’r cymorth a’r triniaeth iawn, mae llawer o bobl yn dysgu sut i reoli eu hiechyd meddwl yn effeithiol tra’n byw bywydau llawn, a phrofi iechyd meddwl da.

Os oes gennych broblem iechyd meddwl wedi’i diagnosio, nid yw’n golygu nad ydych yn gallu cael uchelgeisiau a byw bywyd llawn fel y person ‘rydych yn dymuno ei fod. Rydym yn gweithio gyda phobl yn ddyddiol, yn rhoi cymorth iddynt gyflawni eu disgwyliadau a mwy, gan roi synnwyr o obaith, hunaniaeth, ystyr a chyfrifoldeb personol a’r offer iddynt sicrhau y gallent hunan-reoli eu siwrne o adferiad. Ein nod yw ysbrydoli pawb sy’n gweithio gyda ni i feddwl yn wahanol am eu hiechyd meddwl.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880