English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Beth i wneud mewn argyfwng

Weithiau mae cyflwr y person rydych yn ei ofalu amdano / amdani yn dirywio neu waethygu’n sydyn.

Gall hyn wedi cael ei ragweld gan y bobl broffesiynol sy’n ymwneud â’r person rydych yn ei ofalu amdano / amdani, ond hyd yn oes os nad yw hyn yn wir, gall trafod y posibilrwydd gyda’r bobl broffesiynol hyn helpu i dawelu eich pryderon a darparu cynllun gweithredu i chi pe bai pethau yn gwaethygu. Os ydych yn adnabod rhywun sy’n profi argyfwng iechyd meddwl y ffactor pwysicaf yw i gael cymorth a chefnogaeth cyn gynted â phosib, mewn achos cyntaf person o argyfwng iechyd meddwl, neu be bai’n achos o waethygiad o gyflwr sy’n bodoli eisoes. Os ydy’r argyfwng yn digwydd yn ystod oriau gwaith arferol, dylech gysylltu â’r Meddyg Teulu, Gweithiwr Cymdeithasol neu Nyrs Seiciatreg Cymunedol sy’n ymwneud â’r person rydych yn ei ofalu amdano / amdani. Dylen nhw allu’ch cynghori’n syth o ran beth i’w wneud nesaf. Os ydy’r person rydych yn ei ofalu amdano / amdani yn adnabyddus i’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT) ac rydych yn credu bod yr argyfwng yn datblygu yn ystod oriau gwaith arferol, yna dylech chi gysylltu’n gyntaf â Chydgysylltydd Gofal y person. Os nad yw’r person hwnnw ar gael, gallai fod yn bosib i chi siarad â’r Gweithiwr Dyletswydd. Os ydych yn gofalu am berson gyda phroblemau iechyd meddwl sydd ar y Dull Rhaglen Ofal, dylech fod gennych gynllun gweithredu gyda manylion y bobl i gysylltu â nhw mewn argyfwng. Gallai fod yn ddefnyddiol i:

  • Gael rhestr o gysylltiadau a rhifau ffôn y bobl i gysylltu â nhw mewn argyfwng
  • Gael gwybodaeth am arwyddion cynnar o rybudd sy’n awgrymu bod person yn debyg o waethygu’n sydyn.

Gallech chi a’r person rydych yn ei ofalu amdano / amdani sylwi ar arwyddion rhybudd cynnar sy’n awgrymu bod eu hiechyd meddwl yn gwaethygu a gallai fod yn ddefnyddiol i geisio cael cymorth ar yr adeg hon er mwyn helpu i atal argyfwng iechyd meddwl posib; er nad yw hyn bob amser yn bosib.Beth ddylwn i ei wneud os nad yw’r person sy’n profi argyfwng yn adnabyddus i’r CMHT neu pe bai’r argyfwng yn digwydd y tu allan i oriau gwaith arferol?

Os nad yw’r person rydych yn pryderu amdano / amdani yn adnabyddus i wasanaethau iechyd meddwl, yna dylech chi gysylltu’n gyntaf â Meddyg Teulu’r person; os ydych yn ffonio a bod yn meddygfa ar gau dylai fod neges wedi’i recordio sy’n rhoi rhif cyswllt argyfwng i chi. Fel arall, cewch gysylltu â Thîm Dyletswydd Argyfwng lleol gwasanaethau cymdeithasol.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880